Het Bestuur

Y.B. Kuiper, Goutum – voorzitter
L.J. Lyklema, Kollum – penningmeester
H. Postma, Leeuwarden – secretaris
M. Seffinga, Leeuwarden – adviseur

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning. In de statuten is dat in alrtikel 4, lid 9 als volgt omschreven:
“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet bovenmatig vacatiegeld.