Financieel

Resultatenrekeningen 2019 en 2020

2020
2019
BATEN
Netto opbrengst landerijen
6.778
6.786
Rente
0
21U
Uitkering participaties Beleggingsfonds Fortuin uit Zee
6.721
9.495
________
________
13.499
16.302
LASTEN
Administratiekosten / internetkosten
397
387
Bestuurskosten
286
1.108
Contributies 66 66
Juridische kosten Fortuin uit Zee/Gebr. de Jong’s leen
1.284
0
Subsidies/ projecten
17.180
14.250
19.213 15.811
RESULTAAT BOEKJAAR -5.714 491
Resultaatbestemming
Het negatief resultaat ad € 5.714  (vorig jaar € 491)  kan geheel ten laste van het kapitaal worden geboekt.