Financieel

Resultatenrekeningen 2022 en 2021

2022
2021
BATEN
Netto opbrengst landerijen
6.918
6.775
Rente
0
0
Uitkering participaties Beleggingsfonds Fortuin uit Zee
14.804
14.804
________
________
21.722
21.579
LASTEN
Administratiekosten / internetkosten/bank
424
402
Bestuurskosten
694
542
Contributies 66 66
Subsidies/ projecten
15.250
35.750
16.434
36.760
RESULTAAT BOEKJAAR 5.288 -15.181
Resultaatbestemming
Het resultaat ad € 5.288  (vorig jaar € -15.181)  kan geheel ten gunste van het kapitaal worden geboekt.